[wpseo_breadcrumb]

Skab resultater med innovation

Innovation er nye idéer, som du omsætter til praksis for at udvikle din virksomhed. Det er nødvendigt, hvis du vil skabe resultater og værdi. Men hvordan bliver din virksomhed innovativ og hvordan eksekveres innovation?

Virksomheder skal være innovative for at overleve. De skal udvikle produkter og processer, der er bedre end konkurrenternes. Men at blive innovativ er en af de sværeste opgaver for virksomheder i dag. Den bliver mange gange sat til side til fordel for den daglige drift. Kræfterne til at skabe og udvikle findes imidlertid i virksomhederne, det handler blot om at få sat dem i spil.

Forretningsverdenen rykker på sig dagligt i både ind- og udland og det påvirker virksomheder. Både i forhold til hvordan de agerer i dag, og hvordan de må agere i fremtiden for at holde sig konkurrencedygtige. Det giver travlhed på kontorerne og i fabrikshallerne, men selvsamme travlhed betyder dog også, at brandslukning bliver et hyppigere fænomen.

Tiden til at tænke strategisk og innovativt og på den måde lade nye idéer og tanker flyde, bliver en mangelvare. Det medvirker til, at sætte virksomhederne bagud i forhold til konkurrenterne.

Denne artikel vil belyse, hvad innovation i virksomheder er, hvordan organisationer kan omstille sig til at blive innovative, hvilken type lederskab det at blive en innovativ organisation kræver samt give anbefalinger til, hvad en virksomhed kan gøre i dag og i fremtiden.

Innovation skaber værdi for kunderne

I 2014 tilføjede IKEA endnu et kapitel til dets lange historie i netop at være innovative. Det velkendte katalog blev udvidet med en Augmented Reality-funktion som gjorde, at kunderne kunne se, hvordan produkterne ville se ud i deres hjem på deres smartphone. Siden da har IKEA oprettet et partnerskab med Apple om, at oprette en AR-baseret shopping-app, som man hos IKEA har store forventninger til i fremtiden.

Sådan findes der mange interessante historier om virksomheder, som har formået gennem innovation at skabe reel værdi. Netop ordet værdi er her relevant at huske på. Innovation handler ikke så meget om at opfinde nye ting, men derimod om at skabe værdi med kunden for øje. Innovation er meget mere end blot produktudvikling. Dette er ikke en nyhed i sig selv for de fleste virksomheder eller beslutningstagere. Men det er slående nok alligevel produktudvikling, som langt de fleste virksomheder forsøger, at innovere inden for. Innovation og nysgerrighed bør dog ikke stoppe dér.

Innovation kræver, at du som beslutningstager ikke kun overvejer dine produkter, men også at du tager et bredt kig over den samlede virksomhed. Innovation kræver en systematisk tilgang til, hvor i organisationen der kan innoveres og hvordan innovationen bringes i videre spil.

Innovationsradar viser virksomhedens potentiale

Innovationsforskerne Sawhney, Wolcott og Arroniz fra Northwestern- og Deusto University præsenterede i 2006, hvad de kaldte en innovationsradar (Figur 1). Den præsenterer tolv dimensioner til innovation, som spænder over fire hovedelementer: tilbud, kunder, processer, samt tilstedeværelse

Gennem et 360-graders overblik illustrerer Innovationsradaren, at innovation kommer inden for forskellige områder. Heraf følger, at beslutningstagere i virksomheder bør analysere og systematisere innovationsprocesser inden for hver enkelt område og forbinde innovationer på tværs af organisationen. Innovationsradaren afdækker altså potentialet for innovation i hele virksomheden gennem opdeling i de førnævnte dimensioner, der kontinuerligt bør analyseres for at opnå et radarsyn over situationen inden for innovationsområdet.

En innovation på branding området virker eksempelvis ikke, hvis forsyningskæden ikke leverer i forhold til, hvad brandet lover sine kunder og den oplevelse, kunden burde have fået set ud fra brandets meddelelse.

Figur 1: Innovationsradaren afdækker status quo og potentialet for innovation i hele virksomheden.

Erfaring viser, at værktøjet både kan benyttes i forhold til at analysere hvordan virksomheden klarer sig inden for de enkelte områder, og hvor der er plads til forbedringer og en større indsats. Dette gør sig specielt gældende, hvis man benchmarker i forhold til sine konkurrenter og disses indsats på tværs af innovationsradaren.

Hvordan kommer du i gang med innovation i virksomheden?

Ved hjælp af innovationsradaren har du nu analyseret, at eksempelvis din forsyningskæde kunne blive mere innovativ. Du har konkluderet, at der skal innovation til, for at du kan komme i førersædet i forhold til dine konkurrenter. Og din organisation er måske allerede nu på et stadie, hvor nye idéer begynder at tage form. Perfekt. Spørgsmålet er nu bare, hvad du som beslutningstager kan gøre herfra.

Innovation er en proces, som skal sættes i system og som skal ledes efter andre principper end traditionel ledelse, hvor fokus har været centreret omkring hierarkiske og topstyrede tilgange. Mange innovationsprojekter bliver til, fordi en gruppe medarbejdere i virksomheden bliver interesseret i en mulighed. Dette er vigtigt at forstå. Innovation er en dobbeltrettet vej.

Medarbejdere i organisationen tænker kontinuerligt over gode muligheder, og det er ledelsens ansvar at designe en organisation, der kan bringe disse idéer i spil. Samtidig gælder det også for dig som leder, at du er konsistent i din prioritering og motivering af innovation; at du kan sortere i idéer og muligheder og omvendt også holde fast i jeres overordnede strategi for virksomheden.

Ledende og innovative virksomheder verden over har gennem tiden givet mange konkrete bud på, hvordan vi kommer nærmere en løsning. Samlet set tegner de et billede af, hvordan virksomheder kan udvikle sig til at blive såkaldte markedsorienterede økosystemer, der sætter idéer i spil.

Den innovative styrke

Ledelsesforskerne Ulrich og Yeung præsenterede i en bog i 2019 deres analyser af netop disse virksomheder. Heri argumenterer de for, at en organisation skal se sig selv som forbundne teams, eller – med forskernes ord – celler, hvor den innovative styrke blandt andet ligger i relationerne mellem disse celler. Ordet celler dækker altså over teams, som medarbejdere med støtte fra deres ledere, former og samles i på tværs af organisationen. Det er i disse celler, at medarbejderne kan dele viden, udvikle løsninger på problemstillinger og i samarbejde innovere.

Medarbejderes kendskab til markedet og kunderne, samt muligheden for at løse udfordringer på tværs af organisationen, skal bidrage til innovation inden for de forskellige førnævnte 12 dimensioner i Innovationsradaren. Det kan fx være på områderne brand, kundeoplevelser og forsyningskæde. Relation mellem cellerne skal muliggøre informationsudveksling og problemløsning. Agiliteten ligger i, at man som medarbejder ikke er underlagt hierarkiet i organisationen. I stedet mødes man i cellerne, der er skabt på tværs af organisationen, hvor man i samarbejde udvikler. Det er i sig selv en selvforstærkende proces, hvor agilitet og kreativitet går hånd i hånd.

Ledelse og innovation

Spørgsmålet om typen af lederskab hænger tæt sammen med de innovative processer, der er sat op. Den klassiske hierarkiske organisationsstruktur har resulteret i effektive virksomheder, hvor top-down ledelse har været dominerende.

Det markedsorienterede økosystem kræver en ny type lederskab. Både erfaring og forskning viser, at ledere ikke kun skal bruge magt, men også afgive magt for at løfte virksomheden. Det er nemt at påpege, at ledere skal kunne være åbne og fleksible og motivere deres medarbejdere til at innovere. Men det kræver også, at de ledelsesmæssige tilgange til at drive forretning og innovation hænger sammen med organisationen.

De ledelsesforskerne Ulrich og Yeung præsenterede i 2019 tre typer af ledere, som kan drive innovation og derfor også bliver relevante i denne sammenhæng. De tre ledertyper omfatter Entreprenørlederen (herefter Entreprenøren), Muliggørelseslederen (herefter Muliggøreren) samt Arkitektlederen (herefter Arkitekten). De spiller alle hver deres rolle i at få idé gjort til forretning.

Muliggørerens rolle

Som nævnt starter idéer gerne hos medarbejdere i de førnævnte teams, som derfor vil agere som Entreprenører. Det vigtige her er, at Muliggøreren, som kan være en afdelingsleder i virksomheden, skal agere som en netværker og forbinde de rette mennesker i organisationen. Dette skal ske både mellem de enkelte teams, som vil blive styrket med ny viden fra andre områder af organisationen og, når innovationer er tilstrækkeligt belyst og klart defineret, til Arkitekten i direktionen, som i sidste ende vil beslutte om innovationerne skal realiseres.

Muliggøreren bliver i dette set-up en hel central aktør. Hvor en mellemleder eller afdelingsleder førhen har ageret som en kontrolinstans overfor idéer og forandringer, skal denne leder nu agere som en motivator, der fordrer udvikling på tværs af organisationen. Formålet er, at få skubbet idéer og mennesker hen de rette steder, sådan at innovationen kan udvikle sig. Entreprenører over alt i organisationen kan på denne måde få muligheden for at dele deres viden og dermed løse udfordringer, innovere og skabe værdi for kunderne og dermed virksomheden.

Figur 2: Sammenhæng mellem celler (teams), ledere og deres respektive roller.

Tre anbefalinger til beslutningstageren om innovation

I det markedsorienterede økosystem er Arkitekten beslutningstager og arkitektens rolle er umiddelbart to-delt. Det er den øverste ledelses ansvar at sikre, at organisationen kan bringe idéer i spil. Derfor er det på den ene side direktionens rolle, at sørge for at:

  • Muliggøreren er klædt på til opgaven med fælles forståelse for visionen.
  • Muliggøreren kan skabe forbindelser blandt Entreprenører i organisationen
  • Muliggøreren benytter ledelses-teknikker, der vil styrke cellerne.
  • På den anden side er det også vigtigt, at Arkitekterne kontinuerligt oplyser om, hvor virksomheden skal hen i markedet i forhold til konkurrencen, samt hvilke udfordringer kunderne står overfor.

Denne type kommunikation er nødvendig for at sikre, at arbejdet med innovation vil være med virksomhedens placering og kunden for øje – så der skabes reel værdi og ikke blot nye ting.

Emnet er bestemt omfattende men der findes dog tre konkrete anbefalinger til dig som beslutningstager:

  • Analysér hvilke af Innovationsradarens 12 dimensioner du innoverer på, hvilke dine konkurrenter innoverer på og udvælg da dine fokusområder.
  • Sæt din organisation op efter princippet om celler og udvis kontinuerlig prioritering af innovation.
  • Match ledelsesstilen med din organisations set-up, og klæd dine mellemledere på til at blive netværkspersoner på tværs af organisationen på vegne af medarbejderne.
  • At blive innovativ er en af de sværeste opgaver, som virksomheder står over for. Håbet er, at denne artikel har præciseret nogle centrale elementer og aktører i den proces i en sådan grad, at det bliver nemmere for dig som leder at gå til og håndtere præcist.

Har du brug for uvildig rådgivning om forretningsudvikling og innovation i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Medit Consult ganske uforpligtende.

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.