[wpseo_breadcrumb]

Persondatapolitik

Persondatapolitik – Gældende for privatkunder, erhvervskunder, modtagere af nyhedsbreve

Denne version er senest opdateret den 1. oktober 2019.


Persondatapolitik for kundeadministration

Som led i vores forretning indsamler og behandler Medit Consult visse persondata til brug for vores kundeadministration.

Følgende besøgende er omfattet:

 • Privatkunder
 • Erhvervskunder
 • Brugere af kundeservice
 • Modtagere af nyhedsbreve

Denne politik beskriver hvorledes Medit Consult indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes Medit Consult behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Medit Consults persondatabehandling. Såfremt du har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte Medit Consult. Se kontaktinformation øverst i beskrivelsen. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder.

Indsamling af data

Medit Consult indsamler persondata til brug for vores administration af kunder i følgende kategorier:

For privatkunder

 • E-mail
 • Navne
 • Adresser
 • Telefonnummer
 • Økonomisk information

For erhvervskunder

 • E-mail
 • Navne
 • Adresser
 • Telefonnummer
 • Økonomisk information

For modtagere af nyhedsbreve

 • E-mail
 • Navne
 • Adresser
 • Telefonnummer

Medit Consult indsamler data direkte fra den registrerede person via e-mail, telefon og/eller brev. Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede, kan samtykket trækkes tilbage. Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af persondata

Medit Consult indsamler og behandler persondata med henblik på:

For privatkunder
Salg af varer og tjenesteydelser

For erhvervskunder
Salg af varer og tjenesteydelser

For modtagere af nyhedsbreve
Salg af varer og tjenesteydelser

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata

Medit Consult behandler persondata så længe det er relevant for det formål, hvortil data er indsamlet. Persondata slettes når formålet med behandlingen er fuldført.

Anvendelse af data behandlere

Medit Consult anvender følgende eksterne data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med behandling af persondata:

 • e-conomic.dk
 • WebCRM
 • MailChimp
 • Google

Overdragelse af persondata

Medit Consult overdrager kun persondata i de tilfælde, hvor Medit Consult er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Registreredes rettigheder

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person visse rettigheder vedrørende Medit Consults indsamlede persondata omkring personen.

Rettighederne er følgende:

Indsigtsret:
Registrerede har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som Medit Consult opbevarer om den pågældende.

Ret til berigtigelse af data:
Registrerede har ret til at rette fejl eller mangler i de data som Medit Consult behandler om den pågældende.

Ret til sletning:
Registrerede har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om sin person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt den registrerede har givet samtykke til behandling af sine persondata kan den pågældende trække sit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling:
Registrerede har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af sine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis den registrerede ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis den pågældende har behov for længere opbevaring af data end Medit Consults formål tilsiger eller hvis den pågældende bestrider selskabets ret til at behandle sine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet:
Registrerede har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Medit Consult har indsamlet omkring den pågældende person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt den pågældende ønsker sine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelseret:
Registrerede har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af sine persondata. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandlingen af sine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt den registreredes data behandles til brug for direkte markedsføring kan den pågældende til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af Medit Consult .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via Medit Consults kontaktperson, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

Medit Consult vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.
Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

 

Kontaktinformation

Medit Consult ApS
Sankt Knuds Vej 21
1903 Frederiksberg C

Kontaktperson for persondata:

Klavs Holm
Indehaver
Tlf. 4144 6010
Mail kh@meditconsult.dk

 

Gå til forsiden

Scroll to Top

Et nyhedsbrev, der gør dig klogere

Medit Consults nyhedsbrev giver dig ny viden om blandt andet ledelse, udvikling, driftsoptimering, salgsmodning og digitalisering – og informerer om vores arrangementer.